CREO – REGULAMIN dla użytkowników portalu

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady działania portalu funkcjonującego pod adresem visegrad.eicfoundation.org.pl (dalej Portal) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Portalu (dalej Regulamin). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora. 

2.       AdministratoremPortalu oraz jego właścicielem jest Fundacja Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność w Redzie.

3.       Użytkownikiem Portalu jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Portalu. Użytkownikiem Portalu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę opiekuna prawnego. 

4.       Projekt - inicjatywa zamieszczona przez Użytkownika na Portaluw celu promocji swojego przedsięwzięcia i pozyskania środków finansowych na jego realizację.

5.       Twórcą Projektu jest każdy Użytkownik Portalu, który zamieszcza na Portalu swój Projekt, który ma zostać opublikowany w celu pozyskania sponsorów.

6.       Finansującym Projekt jest każdy Użytkownik Portalu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na sfinansowanie Projektu opublikowanego na Portalu. 

7.       Materiałami są wszelkie dane i treści zamieszczane na Portalu przez Użytkowników Portalu.

8.       Danymi Osobowymi są zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem visegrad.eicfoundation.org.pl/login informacje dotyczące osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Portalu.

9.       Umowa jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Portalu a jego Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

10.   Usługi to wszelkie świadczenia Administratora na rzecz Użytkowników Portalu wykonywane w ramach Umowy. 

11.   Regulaminem jest niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Administratora.

12.   Wszelkie podawane przez Użytkownika dane i informacje oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu.

13.   Korzystając z Portalu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Użytkowników Portalu oraz innych podmiotów, 

14.   Administrator umożliwia Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:  a)    dostęp do Materiałów Użytkowników zamieszczonych na Portalu przez jego Użytkowników,  b)    zamieszczenie Materiałów Użytkownika w Portalu,  c)    możliwość uzyskania dofinansowaniazamieszczonych Projektów. 

15.   Portal przeznaczony jest do korzystania przez jego Użytkowników oraz obserwowania przez osoby nie dokonujące rejestracji w Portalu. 

16.   Dostęp do treści zamieszczonych na Portalu i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności Portalu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników.

17.   Rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Portalu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

18.   Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Wraz z akceptacją Regulaminu następuje zawarcie Umowy. 

19.   Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik niniejszym oświadcza, że:  a)    zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,  b)    dobrowolnie przystąpił do korzystania z Portalu,  c)    Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu, są prawdziwe, a Materiały Użytkownika zamieszczone zostały zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,  d)    wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Administratora Portalu w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu,  e)    zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego na Portalu w celu świadczenia usługi dostarczania funkcjonalności Portaluprzez Administratora Portalu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik umieścił na Portalu udzieliły takiego zezwolenia, 

20.   Kategorycznie zabronione jest umieszczenie na Portalu Materiałów Użytkownika, które zawierałyby treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itp. 

21.   Portal umożliwia jego Użytkownikom pozyskiwanie środków finansowych na realizację Projektów. 

22.   Środki finansowe na realizację Projektów wpłacane są przez Finansujących Projekt i gromadzone przez Administratora Portal. 

23.   Twórca Projektu publikuje na Portalu opis swojego Projektu ze wskazaniem wysokości środków finansowych potrzebnych na jego realizację oraz okresem czasu w jakim przewiduje zgromadzenie ww. środków finansowych. 

24.   Twórca Projektu samodzielnie określa kwotowo poziomy wsparcia finansowego dla swojego Projektu. Należy uwzględnić koszt obsługi finansowej projektu w wysokości do 33%wartości projektu w zależności od wysokości wpłaty (opłaty Operatora finansowego PayPal). 

25.   Środki przekazane Twórcy Projektu zostaną pomniejszone o 33% zebranej kwoty, z której to kwoty zostanie uiszczona opłata dla Operatora Finansowego (PayPal) oraz opłata za korzystanie z serwisu.

26.   Administrator Portalu nie gwarantuje zebrania deklarowanej kwoty, nie zapewnia również promowania projektu.

27.   Wszystkie projekty są zamieszczane w serwisie na własną odpowiedzialność Twórcy Projektu.

28.   Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawne wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie.

29.   Środki finansowe na realizację opublikowanego Projektu mogą być wpłacane przez Finansujących Projekt i gromadzone przez Administratora Portalu od dnia opublikowania Projektu do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Twórcę Projektu jako okresu niezbędnego na zgromadzenie środków finansowych. 

30.   Stan zgromadzonych środków finansowych jest ogólnie dostępny i widoczny na profilu Użytkownikaoraz uaktualniany w czasie rzeczywistym.

31.   Warunkiem przekazania zgromadzonych środków finansowych na konto Twórcy Projektu jest zebranie co najmniej całej zadeklarowanej kwoty w terminie określonym przez Twórcę Projektu (w przypadku projektów typu Fixed). W przeciwnym razie dotychczas zebrana kwota środków finansowych zostaje zwrócona Finansującym Projekt.  Zwrócona zostaje wartość wpłaconych środków pomniejszona o opłatę stałą pobieraną przez PayPal oraz 1% wpłaty (nie mniej niż 0,01€) na koszty obsługi finansowej.

32.   W przypadku projektów typu Flexible wszystkie zebrane środki są przekazywane na konto Twórcy  Projektu, niezależnie od ilości zebranych pieniędzy.

33.   Administrator Portalu przekazuje zgromadzone środki finansowe Twórcy Projektu, pomniejszone o należną Operatorowi Finansowemu (PayPal) prowizję i opłatę serwisową, w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia, w którym została zgromadzona zadeklarowana przez niego kwota lub kwota wyższa oraz zostaną przekazane informacje o koncie Twórcy Projektu (konto bankowe lub w systemie PayPal).

34.   Twórca Projektu jest zobowiązany samodzielnie odprowadzić należne podatki.

35.   Operator dokonuje zwrotu środków finansowych Finansującym Projekt w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia zbierania środków na Projekt.

36.   Gromadzenie środków finansowych przez Administratora Portalu odbywa się za pomocą serwisu płatności elektronicznych PayPal.   

37.   Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora Portalu, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu 

38.   Administratorem Danych Osobowych jest Administrator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

39.   Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

40.   Administrator ma prawo zarówno do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Portalu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Portalu.  

 

41.   Wszelkie zmiany regulaminu są udostępniane na stronie internetowej.