CREO – CONDITIONS for the Portal users

1. Tento poriadok definuje pravidlá fungovania na portáli visegrad.eicfoundation.org.pl (ďalej len Portál), a podmienky používania služby Portálu (ďalej len Nariadenia). Nariadenia definujú práva a povinnosti používateľov a práva a povinnosti správcu.

2. Administrátorom a majiteľom Portálu je „Entrepreneurship Innovation Creativity Foundation in Reda“.

3. Užívateľom Portálu je každá fyzická osoba s plnou právnou spôsobilosťou, právnickej osoby alebo organizácie, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony. Užívateľom môže byť aj fyzická osoba s povolením jednať od právneho zástupcu.

4. Projekt je definovaný ako iniciatíva zverejnená Užívateľom Portálu s cieľom získať finančné prostriedky na jeho realizáciu.

5. Zadávateľ Projektu je každý Užívateľ Portálu, ktorý zadáva vlastný projekt, ktorý má byť zverejnený a ktorý má získať Sponzorov.

6. Sponzor projektu je každý Užívateľ Portálu, ktorý dobrovoľne poskytuje finančné prostriedky na realizáciu Projektov zverejnených na Portáli.

7. Materiály sú všetky údaje a informácie zverejnené na Portáli jeho Užívateľom.

8. Osobné údaje sú informácie o jednotlivcoch zhromaždené na registračnom formulári dostupnom na Portáli visegrad.eicfoundation.org.pl/login, pre riadne poskytovanie služieb uvedených v nariadeniach Portálu.

9. Táto dohoda je dohoda medzi Užívateľom Portálu a jeho Správcom potvrdená elektronicky v čase jeho prijatia na Portáli.

10. Služby sú všetky výhody poskytované Správcom pre Užívateľov Portálu vykonávaných v rámci dohody.

11. Nariadenie je dokument, ktorý poskytuje podmienky používania a prevádzku Portálu, ako aj práva a povinnosti používateľov, práva a povinnosti správcu.

12. Všetky dáta a osobné informácie zadané Užívateľom sú otvorené informácie, ktoré môžu na Portáli verejne publikované.

13. Používaním Portálu Užívateľ súhlasí, že koná v súlade s majetkovými autorskými právami a právami vyplývajúcimi z registrácie patentov, ochranných známok, úžitkových a priemyselných užívateľov portálu a ďalších subjektov,

14. Správca Portálu umožňuje Užívateľom na základe podmienok stanovených v nariadeniach:

a) prístup k materiálom zverejneným na Portáli jeho užívateľmi,

b) zverejnenie materiálov na Portáli.

c) možnosť získania financovania publikovaných projektov.

15. Služba je určená pre Užívateľov registrovaných a pre pozorovanie pre ľudí bez procesu registrácie na Portáli.

16. Prístup k obsahu obsiahnutom na Portáli a ich prezeranie je všeobecne k dispozícii pre verejnosť. Ďalšie funkcionality portálu sú k dispozícii len pre používateľov.

17. Registrácia a vytvorenie používateľského účtu je úplne dobrovoľná. Pri registrácii, užívateľ súhlasí so všetkými podmienkami stanovenými v nariadeniach a zaväzuje sa ich dodržiavať.

18. Použitie je rovnocenné akceptácii Nariadení. S prijatím pravidiel po uzavretí dohody.

19. Registráciou na portáli, vám týmto vyhlasuje, že:

a) čítal nariadenia a prijať všetky jeho ustanovenia,

b) dobrovoľne vstúpil používať portál,

c) osobné údaje obsiahnuté v registračnom formulári a prípadne ďalej pozmenená, zatiaľ čo použitie

Portal, sú reálne a užívateľské materiály sú v súlade s právom, a to najmä, neporušuje práva tretích osôb,

d) súhlasí so spracovaním osobných údajov zo strany správcu portálu za účelom poskytovania služieb uvedených v nariadeniach, rovnako ako prevádzkové a štatistické účely súvisiace s konaním Portálu,

e) oprávňuje publikovanie snímok Users umiestnený v portáli s cieľom poskytovať služby a funkčnosť portálu, rovnako ako o tom, že tretie osoby, ktorých obrazy sú umiestnené v Portáli udelené ich povoľovaní,

20. Kategoricky je zakázané umiestniť na Portáli materiálov užívateľa a ktorá obsahuje nezákonný obsah, dotkne predovšetkým rozhodného práva, vyzýva k rasovej nenávisti, etnický, náboženský, pornografia, velebiť fašizmus, nacizmus, komunizmus, násilný, vulgárne výrazy, porušovať práva iní, a podobne.

21. Portál dáva svojim užívateľom možnosť nájsť finančné prostriedky na projekty.

22. Finančné prostriedky na realizáciu projektu vyberá správca portálu.

23. Projekt Creator zverejňuje opis projektu a výška finančných prostriedkov potrebných na jeho vykonávanie a dobu, počas ktorej sa predpokladá získanie dostatok finančných prostriedkov.

24. Projekt Stvoriteľ určuje úroveň finančnej pomoci na projekt v konkrétnej výške. To by malo mať náklady na finančnú vykonávacieho projektu do úvahy až do 33% hodnoty projektu vzhľadom na výšku poplatkov (o finančnej operátorom PayPal).

 

25. Zhromaždené finančné prostriedky budú prevedené na tvorcov projektu. Výška prevedených prostriedkov bude nižšia o 33 percent, ktorá bude vyplatená finančná Operator (PayPal) a servisný poplatok portál bude vzťahovať.

Správca 26. Portal nezaručujú zber vyhlásenú sumu finančných prostriedkov, ani podpora projektu.

27. Všetky projekty sú zverejnené na zodpovednosť tvorcov projektu.

Správca 28. Portal neberú zodpovednosť za nedovolenú použitia materiálov zverejnených na Portáli treťou osobou.

29. Financovanie projektu možno uhradiť sponzor projektu a vyberá administrátor portálu odo dňa zverejnenia návrhu až do posledného dňa lehoty stanovenej tvorca projektu ako doba potrebná k akumulovať finančné prostriedky.

30. Stav vyzbieraných prostriedkov je nepretržite zverejnený a viditeľný na profile používateľa a aktualizovaný v reálnom čase.

31. Prenos vyzberaných prostriedkov pre tvorcov projektu je možný pod podmienkou vyzbrania minimálne celej deklarovanej čiastky v lehote stanovenej tvorcom projektu (v prípade dlhodobých projektov). V opačnom prípade, sa zhromaždené množstvo finančných prostriedkov vracia prispievateľom projektu znížený o PayPal poplatok a o 1 percento z prevodu (nie menej ako 0,01 EUR) ako poplatky za finančné služby.

32. V prípade flexibilných projektov všetky zozbierané peniaze sú prevádzané na tvorcov projektu (bankový účet alebo PayPal systém).

33. Správca portálu prevedie tvorcom projektu vyzbierané finančné prostriedky na projekt znížené o servisné poplatky a provízie, ktoré sa platia finančnému prevádzkovateľovi (PayPal) do 14 pracovných dní,  alebo  v prípade väčšieho množstva vyzbieraných finančných prostriedkov.

34. Tvorca projektu je individuálne zodpovedný za všetky povinné poplatky a platenie daní.

35. Prevádzkovateľ musí vrátiť finančné prostriedky na projekt prispievateľovi do 14 pracovných dní od deklarovaného termínu zhromažďovania finančných prostriedkov na projekt.

36. Zbieranie finančných prostriedkov prostredníctvom správcu portálu možno vykonať pomocou elektronickej platby cez PayPal.

37. Prijatím podmienok užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, v súlade s platnými nariadeniami.

38. správca osobných údajov je administrátor portálu, ktorý vykonáva spracovanie osobných údajov užívateľov v súlade so zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov. 

39. Užívateľ má kedykoľvek právo prístupu k spracovávaným osobným údajom, rovnako ako právo na ich opravu, a tiež môže požadovať ich odstránenie.

40. Správca portálu má právo zablokovať či odstráneniť používateľské konto užívateľov, ktorých činnosť je považuovaná za škodlivú pre portál, alebo ostatných užívateľov, ak je v rozpore s dobrými mravmi, myšlienkou portálu a jeho účelu alebo inak negatívne ovplyvňuje obraz alebo povesť portálu.

41. Všetky zmeny podmienok sú zverejnené na internetovej stránke portálu.